Privacy Policy De Praktijk

Mei 2018

De Praktijk is gevestigd aan De Werf nummer 3, 4861 SC Chaam. Tevens handelend onder de namen: Paramedisch Centrum de Praktijk (PMC), Medisch Trainingscentrum de Praktijk (MTC), Osteopathie de Praktijk en Thuisbehandeld.nl

De Praktijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Praktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als De Praktijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens. Binnen De Praktijk is Wil Plomp de contactpersoon voor alle zaken omtrent de AVG.

Contactgegevens

De Praktijk
De Werf 3
4861 SC Chaam
telefoon : 0161-492 232
e-mail: info@pmc-depraktijk.nl

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten

Persoonsgegevens van patiënten worden door De Praktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstellingen kan De Praktijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door De Praktijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten (leden)

Persoonsgegevens van cliënten(leden) worden door De Praktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstellingen kan De Praktijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door De Praktijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Verwerking van persoonsgegevens voor nieuwsbrief

Persoonsgegevens van geïnteresseerde worden door De Praktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Praktijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door De Praktijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Afmelden kan digitaal, schriftelijk of mondeling.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect en geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde worden door De Praktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Praktijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door De Praktijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door De Praktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstellingen kan De Praktijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door De Praktijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door De Praktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Praktijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door De Praktijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Zo zijn alle verwerkers ook gehouden aan de AVG.
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Rechten omtrent uw gegevens

De rechten van u als betrokkene omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens zijn onder de AVG gewijzigd. Onder de AVG heeft u de volgende rechten:

(voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad);

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Praktijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!